Konfidentsiaalsuspoliitika

Konfidentsiaalsuspoliitika (edaspidi Poliitika) kujutab endast reegleid, mida süsteem Qbill peab järgima kasutajate isikuandmeid kasutades.
1.  Üldsätted
1.1.   Käesolev poliitika on süsteemi kasutustingimuste (edaspidi Tingimused) lahutamatu osa. Tingimused on kättesaadavad internetikeskkonnast süsteemi kodulehelt www.qbill.ee.  
1.2.  Registreerudes süsteemi Qbill nõustub Tellija (Kasutaja) oma vabal tahtel ja oma  huvides  järgmiste töötlemise moodustega:
-   salvestamine,
-  süstematiseerimine,
-  säilitamine,
- täpsustamine (uuendamine, muutmine),
- väljavõtte tegemine,
-  kasutamine,
-  kolmandatele isikutele edastamine (levitamine, käsutusse andmine,  ligipääsu võimaldamine),
-  umbisikustamine,
-  blokeerimine,
-  kustutamine,
-  hävitamine
 käesoleva Poliitikaga kehtestatud eesmärgil, automatiseerimisvahenditega või ilma -  Täitja äranägemise järgi.
1.3. Käeoleva Poliitika suhtes, sealhulgas selle sätete tõlgendamine ning vastuvõtmise, täitmise, muutmise ja lõpetamise kord, kohaldatakse riigi ja Euroopa Liidu seadusandlust.
1.4. Siin ja edaspidi kasutatakse Poliitikas Tingimustega ja muude Tellijaga (Kasutajaga) sõlmitud lepingutega ette nähtud termineid ning määratlusi, kui käesoleva Poliitikaga pole teisiti määratud või muu võimalus ei tulene selle sisust. Muudel juhtudel tõlgendatakse Poliitikas kasutatavat terminit kooskõlas riigis ja Euroopa Liidus kehtiva  seadusandlusega, samuti heade äritavadega.
 
2.  Isikuandmed
2.1.  Isikuandmete all mõistetakse käesolevas Poliitikas järgmist:
2.1.1.  Info, mille Tellija (Kasutaja) esitab enda kohta registreerimisel või autoriseerimisel, samuti süsteemi edasise kasutamise protsessis, sealhulgas Tellija (Kasutaja) või tema poolt registreeritud Kasutaja isikuandmed.
2.1.2.  Andmed, mida edastatakse umbisikustatud kujul automaatrežiimis.
2.2.  Täitjal on õigus kehtestada nõudeid Tellija (Kasutaja) nende isikuandmete suhtes, mis on süsteemi kasutamiseks kindlasti vajalikud. Kui teatud andmed pole Täitja poolt märgitud kohustuslikuks, võib Tellija (Kasutaja) neid esitada või avaldada oma äranägemise järgi.
2.3.  Tellijal (Kasutajal) tuleb registreerimisel kindlasti märkida:
- nimi, perekonnanimi,
- telefoninumber,
- ettevõtte nimi,
- registreerimisnumber,
- maksumaksja number,
- registreerimise aadress,
- asukoha aadress,
- elektronposti aadress.
Lisaks võib Tellija (Kasutaja) profiili redigeerimisel Ettevõtte kontol enda ja/või teda volitanud kolmandate isikute kohta esitada järgmised andmed: nimi, perekonnanimi, isikukood, amet, elektronposti aadress, telefoninumber ja muu isikut puudutav isiklik info.
2.4.  Täitja ei kontrolli isikuandmete õigsust ega seda, kas Tellijal (Kasutajal) on  vajalik nõusolek nende töötlemiseks kooskõlas käesoleva Poliitikaga, eeldades, et Tellija (Kasutaja) tegutseb ausalt, ettevaatlikult ja teeb kõik selleks, et hoida sellist infot aktuaalsena ja  saada isikuandmete subjektidelt kõik vajalikud nõusolekud.
2.5. Tellija (Kasutaja)  mõistab ja nõustub sellega, et  süsteemis võidakse kasutada kolmandate isikute tarkvara, mille tulemusena  võivad sellised isikud saada ja edastada punktis 2.1.2. märgitud andmeid umbisikustatud kujul.
 Kolmandate isikute tarkvara hulka kuuluvad Google Analyticsi, Yandex Metrica  külastamise statistikat koguvad süsteemid.
Umbisikustatud andmete koosseisu ja tingimused, mille alusel  toimub umbisikustatud andmete kogumine kolmandate isikute tarkvaraga,  määravad kindlaks nende õiguste omajad ja  need andmed võivad hõlmata:
- brauseri andmeid (tüüp, versioon, küpsised – vt punkti 7);
- seadme andmed ja selle asukoht;
- operatsioonisüsteemi andmed (tüüp, versioon, ekraani resolutsioon);
- päringu andmed (aeg, viimatine liikluseallikas, IP-aadress).
2.6.  Täitja ei vastuta selle eest, kuidas kolmandad isikud, kellega Tellija (Kasutaja) teeb koostööd süsteemi kasutamise raames,  Tellija (Kasutaja) isikuandmeid kasutavad.

3.  Isikuandmete  töötlemise eesmärgid
3.1.
  Täitja töötleb, sealhulgas kogub ja säilitab, kooskõlas Tingimustega vaid neid isikuandmeid,  mis on vajalikud registreerimiseks, autoriseerimiseks ja asjaajamiseks.
3.2. Täitjal on õigus kasutada süsteemis isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: arvete esitamine, äripakkumiste koostamine, lepingute sõlmimine.
3.2.2. Tellija (Kasutaja) identifitseerimine nende kohustuste täitmise raames, mis tekivad süsteemis registreerumise hetkest.
 Registreerumisel küsitakse Tellijalt (Kasutajalt) süsteemis töötamiseks vajalikke andmeid. Ettevõtte kontol autoriseerimise eesmärgil küsib süsteem Tellijalt (Kasutajalt) Tellija (Kasutaja) kasutajanime ja parooli.
3.2.3. Tingimustel põhinevate kohustuste täitmine, sealhulgas Tellijale (Kasutajale) ligipääsu võimaldamine süsteemile ja tehnilisele toele, süsteemi funktsionaalsete võimaluste kasutamise tagamine Tellijale (Kasutajale).
 Registreerimise avaldusi saata ja tugiteenistuse poole pöörduda saab süsteemi programmiliste vahendite kaudu ja/või elektronposti teel.
3.2.4. Tellija (Kasutaja) turvalisuse ja isikuandmete konfidentsiaalsuse tagamine. Kahtlaste toimingute kontrolli eesmärgil kogutakse süsteemis infot Tellija (Kasutaja) IP-aadressi ja brauseri kohta, mida kasutatakse süsteemi sisenemiseks.
3.2.5. Arvete väljastamine ja rahaliste vahendite jäägi tagastamine Tellijaga (Kasutajaga) sõlmitud kokkuleppe katkestamisel kooskõlas Tingimustega.
Tasutud vahendite tagastamiseks on Tellija (Kasutaja) kohustatud esitama isiklikus avalduses lisainfot kooskõlas seadusandluse nõuetega. Täitja võib Tingimuste täimise raames küsida lisainfot arvete esitamiseks, esmaste arvestusdokumentide koostamiseks ja saatmiseks, samuti rahaliste vahendite jäägi tagastamiseks Tingimustest loobumise korral.
3.2.6. Tingimuste alusel info küsimine teatiste, infokirjade saatmiseks ja süsteemi kvaliteedi parandamiseks.  Selleks küsitakse registreerumisel  Tellija (Kasutaja) elektronposti aadressi ja telefoni numbrit.
3.2.7. Teenuste kvaliteedi parandamise eesmärgil umbisikustatud andmete põhjal turundus-, statistiliste ja muude uuringute läbiviimine. Google Analyticsi, Yandex Metrica andmeid kogutakse umbisikustatud kujul ja analüüsitakse statistiliste andmete saamiseks selle kohta, kui kaua Tellija (Kasutaja) on olnud süsteemis  ja millised on ta huvid ning eelistused.
 
4.  Isikuandmete kaitse kohta kehtivad  nõuded
4.1. .Täitja säilitab isikuandmeid ja tagab nende kaitse sanktsioneerimata ligipääsu ja levitamise eest kooskõlas sise-eeskirjadega ja selle majutuse reglemendiga, millel asub süsteem.
4.2.  Isikuandmete kohta kehtib konfidentsiaalsusnõue, välja arvatud juhud, kui Tellija (Kasutaja) iseseisvalt jagab infot kolmandate isikutega.
4.3. Kvaliteedi parandamise eesmärgil, samuti seoses Tingimuste täitmisega Tellija (Kasutaja) poolt on Täitjal õigus ühe aasta jooksul säilitada logifaile toimingute kohta, mida Tellija (Kasutaja) on sooritanud süsteemi kasutamise raames.

5.   Info edastamine
5.1.  Täitjal on õigus isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele järgmistel juhtudel:
5.1.1. Tellija (Kasutaja) on sellisteks toiminguteks nõusoleku andnud, sealhulgas kui Tellija(Kasutaja) kasutab tarkvara seadeid, mis ei piira teatud info edastamist;
5.1.2. Edastamine on vajalik, kui Tellija (Kasutaja) kasutab süsteemi funktsionaalseid võimalusi;
5.1.3. Edastamine on vajalik, kui lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks kasutatakse süsteemi;
5.1.4. Kui Täitja süsteem antakse kolmanda isiku valdusesse, kasutusse või omandusse või kui Tellijaga (Kasutajaga) sõlmitud lepingu alusel loovutatakse õigused kolmandale isikule;
5.1.5. Kohtu või mõne muu volitatud riigiorgani nõudmisel seadusandlusega kehtestatud protseduuri raames;
5.1.6. Täitja õiguste ja seaduslike huvide kaitseks, kui Tellija (Kasutaja) rikub süsteemi kasutamise Tingimusi;
5.2.  Täitjal on õigus kasutada isikuandmeid töös volitatud töötlejatega. Volitatud töötlejad on Täitja partnerid, kes tegelevad näiteks arveldamisega, klientide küsimustele vastamisega, turuteenustega,  pettuste avastamisega või teiste teenuste pakkumisega, milleks kasutatakse internetikeskkonda. Volitatud töötlejal on õigus kasutada isikuandmeid ainult konkreetseteks toiminguteks, mida on nõudnud Täitja, samuti  Täitjaga sõlmitud lepingu alusel, mis sisaldab konfidentsiaalsuse järgimise kohustust.

6.  Isikuandmete muutmine
6.1. Tellijal (Kasutajal) on õigus Ettevõtte kontol registreerimisel või autoriseerimisel märgitud isikuandmeid mis tahes hetkel redigeerida.
6.2. Juhul kui Tellija (Kasutaja) loobub süsteemi kasutamisest, on tal õigus oma Ettevõtte kontol eemaldada. Selleks tuleb pöörduda süsteemi tugiteenistuse poole kas süsteemi kaudu või elektronposti teel.

7. Info küpsiste kasutamise kohta süsteemis
7.1. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida säilitatakse Tellija (Kasutaja) elektronseadmes. Neid faile kasutatakse Tellija (Kasutaja) internetikeskkonna eelistuste säilitamiseks. Need failid pole kahjulikud, ei saa sisaldada viiruseid ega programmikoode.
7.2. Täitja on sellisest infost huvitatud, et oleks võimalik Tellijale (Kasutajale) pakkuda mugavamaid teenuseid, samuti saada analüütilisi arvutusi ja andmeid, mida Täitja saab kasutada süsteemi optimeerimiseks nii, et see vastaks Tellija (Kasutaja) nõudmistele ja  vajadustele.
7.3. Süsteemi kasutades nõustub Tellija (Kasutaja) sellega, et Täitja
7.3.1. Kogub infot selle kohta, kuidas Tellija (Kasutaja) süsteemi kasutab, näiteks kui tihti külastab süsteemi ja milliseid lehekülgi.
7.3.2.  Säilitab infot selle kohta, millist veebibrauserit ja seadet kasutatakse süsteemi sisenedes.
7.3.3. Seadistab veebilehed ja nende sisu kooskõlas Tellija (Kasutaja) vajadustega ja selle info alusel, mis koguti süsteemi eelmiste külastuste ajal.
7.4. Kui Tellija (Kasutaja) soovib loobuda küpsiste säilitamisest oma seadmes, võib Tellija (Kasutaja) valida oma brauseri turvaseadetest: küpsiseid mitte vastu võtta. Sel juhul ei säilitata elektronseadmes enam kunagi küpsiseid, kuid siis võib Tellija (Kasutaja) märgata, et mõned  süsteemi või teiste veebilehtede funktsioonid ei tööta enam vajalikul viisil. Tellija (Kasutaja) võib muuta oma brauseri seadeid nii, et iga kord, kui süsteem püüab küpsiseid paigaldada, saab Tellija (Kasutaja) vastava hoiatuse, ning siis võib Tellija (Kasutaja) iga kord otsustada, kas ta soovib küpsised vastu võtta või mitte.

8. Info isikuandmete kohta
Kõikides isikuandmete töötlemist, säilitamist, edastamist ja kustutamist puudutavates küsimustes võib Tellija (Kasutaja) kirjutada eletronposti aadressile privacy@qbill.ee
9.  Konfidentsiaalsuspoliitika muutmine
9.1.
  Käesolevat Poliitikat saab muuta või katkestada Täitja ühepoolselt, teavitades sellest Tellijat (Kasutajat) kooskõlas kehtiva seadusandlusega.